Algemene Voorwaarden Tram Stichting Toerisme Baarn

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Stichting Toerisme Baarn, hierna: Vorstelijk Baarn Express.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze van te voren schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat de klant schriftelijk, via de mail een bevestiging heeft gekregen of via de website een rit met de trein en/of de diensten ernaast aanvaardt.
2.2 De klant die namens of ten behoeve van een groep de overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
2.3 Indien een reservering voor een hele trein wordt gemaakt, dient altijd een adres en een telefoonnummer te worden opgegeven. Na reservering ontvangt de klant een factuur, die uiterlijk twee weken na ontvangst betaald moet worden. Betaling kan contant geschieden, door overmaking naar de bankrekening of per pin. Bij niet tijdig betalen houdt Vorstelijk Baarn Express zich het recht voor de reservering te annuleren.
2.4 klanten dienen 15 minuten voor vertrek aanwezig moeten zijn. Bij niet op komen dagen vindt geen restitutie plaats.
2.5 Als een hele tram (of een deel ervan) wordt gereserveerd op een tijdstip buiten de dan geldende reguliere dienstregeling dient de groep zich te houden aan de vooraf via telefoon, mail etc. afgesproken voorwaarden.

3. Betaling

3.1 Via de website van www.vorstelijkbaarnexpress.nl kunt u via het tijdslot een kaartje kopen voor het door u uitgekozen tijdslot.
3.2 Groepsbetaling. De vertegenwoordiger van een groep zal voor een maximum van 20 personen via de website moeten kijken of er voor een bepaald tijdslot nog data en tijd een lege tram is zodat de hele groep in 1 keer mee kan met de tram. Betaling is dan ook via dat betreffende tijdslot mogelijk.

4. Te  laat komen van de klant/Niet komen opdagen van de klant

4.1 Indien een klant te laat komt, kan dit consequenties hebben voor de duur van de overeengekomen boeking, annulering van de trip of reservering. Uw geld zal dan niet teruggestort worden.

5. Annuleringen

5.1 Indien een boeking ongedaan wordt gemaakt door de klant worden per boeking de volgende bedragen in rekening gebracht: a) bij annulering binnen 4 weken voorafgaande aan de datum van de boeking de volledige huursom. b) bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan de datum van de boeking kosteloos.
5.2 Als er in verband met de boeking door Stichting Toerisme Baarn afspraken zijn gemaakt met derden, dan gelden voor dat onderdeel de annuleringsvoorwaarden van deze bedrijven.

6. Niet door kunnen gaan van de rit of wijziging

6.1 Indien door omstandigheden door de Stichting Toerisme Baarn of de chauffeur wordt besloten, dat de rit niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de Stichting Toerisme Baarn zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de klanten. De klant kan dan kiezen voor een gelijkwaardige rit. Eventueel een andere datum of terugbetaling van de reeds betaalde reserveringssom.
6.2 Bij slecht weer (harde regen/onweer/windkracht > 8), slechte rij-omstandigheden door sneeuw of ijzel wordt in overleg met de klant naar een passende oplossing gezocht of een andere datum afgesproken.
Algemene Voorwaarden Tram Stichting Toerisme Baarn
6.3 Stichting Toerisme Baarn of de chauffeur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het ritprogramma, indien hiertoe gegronde reden bestaat (o.a. stremming, technisch uitvallen van het voertuig of ziekte van het personeel).

7. Aansprakelijkheid van Stichting Toerisme Baarn

7.1 Stichting Toerisme Baarn is aansprakelijk voor schade of letsel van de passagier, indien het voorval, dat hiertoe leidde, zich voordeed aan boord of bij het op- of afstappen van de trein. Dit voor zover het voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig chauffeur/bijrijder had kunnen vermijden of door een situatie waarvan de chauffeur/bijrijder de gevolgen had kunnen voorkomen.
7.2 Stichting Toerisme Baarn is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door letsel van de passagier, indien de chauffeur/bijrijder nalatig is geweest in het verhinderen of vermijden van een situatie of omstandigheid, die leidde tot ongeval, aanrijding, ontploffing of brand.
7.3 Het niet opvolgen van de onder 8.3 genoemde instructies, kunnen gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid.
7.4 Stichting Toerisme Baarn is aansprakelijk voor schade aan bagage of kleding van de passagier, voor zover zich dat voordeed tijdens de rit, doordat de chauffeur/bijrijder nalatig is geweest in het vermijden of verhinderen van dit voorval. In eerste instantie is de passagier zelf verantwoordelijk voor zijn bagage.
7.5 Bij aansprakelijkheid is de vergoeding nooit hoger, dan het maximale bedrag, dat genoemd is in de betreffende verzekeringspolis.

8. Verplichtingen klant en zijn/haar aansprakelijkheid

8.1 Indien de klant tijdens wachturen of na de rit, waardevolle spullen achterlaat in de tram kan de Stichting Toerisme Baarn nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van deze bezittingen.

Einde algemene voorwaarden Stichting Toerisme Baarn
Geldend vanaf woensdag 15 juni 2022